Cần Thơ triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử

Cần Thơ triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kèm theo Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày  15/8/2017 quy định cách thức tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thị thành Cần Thơ.  Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn tham dự quản lý, phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính công (bao gồm dịch vụ hành chính công trực tuyến).


Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông báo trong công tác cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo quy định hiện hành. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức đảm đương giải quyết thủ tục hành  chính trong thực hành các nghiệp vụ hành chính công. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý, giúp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước theo dõi quá trình giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu thông báo hồ sơ thủ tục hành chính chung cho toàn thị thành, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh thành và hệ thống mạng gồm: mạng nội bộ của các cơ quan, mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan quốc gia và Internet. Dành cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 do cơ quan hành chính quốc gia thành thị Cần Thơ cung cấp.

Phải luôn theo dõi và rà soát tình hình thực hiện và bảo đảm thông tin cung cấp trên Hệ thống đúng thực tiễn tại đơn vị. đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống và đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống có quy trình đúng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được ban bố tại cơ quan.  Khi thu nhận hồ sơ qua cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm phải tiến hành quy trình tiếp thu và phản hồi ngay thông tin tiếp thu hồ sơ theo quy định để tổ chức, cá nhân biết được tình trạng hồ sơ đã được thu nạp và tiến hành xử lý hồ sơ hành chính

Xem thêm: