Cần Thơ triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kèm theo Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày  15/8/2017 quy định cách thức tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thị thành Cần Thơ.  Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn tham dự quản lý, phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính công (bao gồm dịch vụ hành chính công trực tuyến).


Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông báo trong công tác cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo quy định hiện hành. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức đảm đương giải quyết thủ tục hành  chính trong thực hành các nghiệp vụ hành chính công. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý, giúp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước theo dõi quá trình giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu thông báo hồ sơ thủ tục hành chính chung cho toàn thị thành, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh thành và hệ thống mạng gồm: mạng nội bộ của các cơ quan, mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan quốc gia và Internet. Dành cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 do cơ quan hành chính quốc gia thành thị Cần Thơ cung cấp.

Phải luôn theo dõi và rà soát tình hình thực hiện và bảo đảm thông tin cung cấp trên Hệ thống đúng thực tiễn tại đơn vị. đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống và đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống có quy trình đúng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được ban bố tại cơ quan.  Khi thu nhận hồ sơ qua cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm phải tiến hành quy trình tiếp thu và phản hồi ngay thông tin tiếp thu hồ sơ theo quy định để tổ chức, cá nhân biết được tình trạng hồ sơ đã được thu nạp và tiến hành xử lý hồ sơ hành chính

Xem thêm: 

Cần Thơ triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử

Cần Thơ triển khai cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống một cửa điện tử

UBND TP Cần Thơ vừa ban hành kèm theo Quyết định số: 2121/QĐ-UBND ngày  15/8/2017 quy định cách thức tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến trong cơ quan hành chính nhà nước thị thành Cần Thơ.  Quy chế này áp dụng đối với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, Ủy ban dân chúng xã, phường, thị trấn tham dự quản lý, phục vụ tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính công (bao gồm dịch vụ hành chính công trực tuyến).


Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến nhằm tăng cường áp dụng công nghệ thông báo trong công tác cải cách hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo quy định hiện hành. Nâng cao năng lực, chất lượng hoạt động của cán bộ, công chức đảm đương giải quyết thủ tục hành  chính trong thực hành các nghiệp vụ hành chính công. Nâng cao chất lượng điều hành quản lý, giúp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước theo dõi quá trình giải quyết các công việc trong lĩnh vực quản lý, tăng cường năng lực phục vụ người dân và doanh nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu thông báo hồ sơ thủ tục hành chính chung cho toàn thị thành, tăng cường tính công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến được xây dựng và vận hành trên hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin của tỉnh thành và hệ thống mạng gồm: mạng nội bộ của các cơ quan, mạng truyền số liệu chuyên dùng dành cho các cơ quan quốc gia và Internet. Dành cho tổ chức, công dân khai thác, sử dụng Hệ thống một cửa điện tử và cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4 do cơ quan hành chính quốc gia thành thị Cần Thơ cung cấp.

Phải luôn theo dõi và rà soát tình hình thực hiện và bảo đảm thông tin cung cấp trên Hệ thống đúng thực tiễn tại đơn vị. đảm bảo 100% hồ sơ hành chính được xử lý trên Hệ thống và đảm bảo 100% dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Hệ thống có quy trình đúng với quy trình giải quyết thủ tục hành chính đã được ban bố tại cơ quan.  Khi thu nhận hồ sơ qua cổng cung cấp phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm phải tiến hành quy trình tiếp thu và phản hồi ngay thông tin tiếp thu hồ sơ theo quy định để tổ chức, cá nhân biết được tình trạng hồ sơ đã được thu nạp và tiến hành xử lý hồ sơ hành chính

Xem thêm: 
Đọc thêm..
Những bước triển khai hệ thống ERP tốt nhất và chi phí đầu tư một hệ thống ERP tốt nhất

Khi tăng trưởng diễn ra quá nhanh, lãnh đạo doanh nghiệp lúng túng trong việc kiểm soát thông tin,  họ nên tìm đến "Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp" (ERP).Triển khai dự án ERP tốt nhất gồm những công đoạn nào?

Phương pháp tham mưu hiện đại về triển khai hệ thống ERP tốt nhất bao gồm các bước sau:
 1. Đưa ra các qui trình, giải pháp đã triển khai để khách hàng tham khảo.
 2. Liên hệ với các khách hàng đã khai triển dự án ERP tốt nhất hoặc đưa lãnh đạo doanh nghiệp đang tham vấn đi thực tế các mô hình triển khai thành công.
 3. Đào tạo những người dùng chính, cán bộ nghiệp vụ mấu chốt nắm vững qui trình chuẩn đã có của hệ thống phần mềm ERP tốt nhất.
 4. Từ đó bắt đầu khảo sát tìm hiểu các nghiệp vụ của khách hàng.
 5. Xây dựng giải pháp và tư vấn cho khách hàng dựa trên hệ thống qui trình cho dự án ERP tốt nhất mà khách hàng đã nắm vững.
 6. Tham mưu cho khách hàng những điểm lợi, hại trong các yêu cầu đổi thay qui trình trong hệ thống ERP tốt nhất chuẩn.
Chi phí đầu tư cho một hệ thống ERP tốt nhất?

Việc đầu tư hệ thống ERP tốt nhất rất khác so với phần mềm hoạt động đơn lẻ, ước tính đầu tư cho  hệ thống ERP tốt nhất bao gồm:
 • Chi phí đầu tư phần cứng, cơ sở hạ tầng, truyền thông (như máy tính, hệ thống mạng, đường truyền, máy chủ…);
 • Chi phí bản quyền (gồm việc mua cho các máy tính, máy chủ, các phần mềm nhà cung cấp ERP tốt nhất yêu cầu, thường là hệ quản trị dữ liệu);
 • tổn phí trả cho nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất .
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phải trả một số phí như uổng tham mưu ban sơ nếu thuê tham mưu hệ thống riêng, hoài đào tạo nảy khi có sự đổi thay nhân sự trong quá trình triển khai, uổng phát sinh thêm trong quá trình vận hành, uổng bảo trì & nâng cấp ERP.

ERP: Chọn giải pháp “nội” hay “ngoại”?

Phần mềm EPR tốt nhất ngoại nhập có nhiều qui trình đầy đủ và chi tiết, có các qui trình riêng cho từng ngành nghề, theo chuẩn quốc tế, sự ổn định cao, người sử dụng hoàn toàn tuân và thực hiện công việc theo qui trình đã có trên hệ thống. Như vậy, phần mềm ERP tốt nhất ngoại ăn khớp cho các doanh nghiệp lớn, qui trình ổn định, một hệ thống quản lý áp đặt được công việc cho cán bộ thực hành.

Phần mềm ERP tốt nhất ngoại tuy hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhưng khi áp dụng vào trong từng nước có thể lại không phù hợp. Cụ thể, để vận dụng vào Việt Nam, module kế toán được coi là xương sống của ERP không thể ứng dụng được theo chuẩn mực, chế độ, các qui định kế toán của Việt Nam. Như vậy công tác này sẽ phải thực hiện theo kiểu thủ công hoặc mua một phần mềm kế toán thực hành theo đúng qui định. Do đó, sẽ mất đi tính vẹn toàn, hoàn chỉnh của hệ thống ERP tốt nhất.

Tuy không đầy đủ qui trình như phần mềm ERP tốt nhất ngoại,  phần mềm ERP tốt nhất nội có ưu điểm đó là nắm rõ các nghiệp vụ, nhu cầu các doanh nghiệp trong nước, tuân đúng qui định, chuẩn mực tài chính trong nước. Phát triển theo hướng lập trình cho từng lĩnh vực riêng cho các doanh nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm có thể may đo thêm những tùy biến theo yêu cầu của doanh nghiệp. Với cách linh hoạt này tạo cho doanh nghiệp khả năng áp dụng cao hơn, trên cơ sở vẫn kế thừa qui trình quản lý hay mà doanh nghiệp đang ứng dụng và qui trình quản lý hiện có trên hệ thống phần mềm ERP tốt nhất nội.

Xét về mặt giá cả, phần mềm ERP tốt nhất ngoại có giá cao hơn nhiều lần so với phần mềm ERP tốt nhất nội. Các phần mềm ERP tốt nhất nội có giá mềm dẻo và linh hoạt hơn trong việc đưa ra các gói sản phẩm và việc thực hành khai triển theo từng module.

Xem thêm:

Những bước triển khai hệ thống ERP tốt nhất và chi phí đầu tư một hệ thống ERP tốt nhất

Những bước triển khai hệ thống ERP tốt nhất và chi phí đầu tư một hệ thống ERP tốt nhất

Khi tăng trưởng diễn ra quá nhanh, lãnh đạo doanh nghiệp lúng túng trong việc kiểm soát thông tin,  họ nên tìm đến "Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp" (ERP).Triển khai dự án ERP tốt nhất gồm những công đoạn nào?

Phương pháp tham mưu hiện đại về triển khai hệ thống ERP tốt nhất bao gồm các bước sau:
 1. Đưa ra các qui trình, giải pháp đã triển khai để khách hàng tham khảo.
 2. Liên hệ với các khách hàng đã khai triển dự án ERP tốt nhất hoặc đưa lãnh đạo doanh nghiệp đang tham vấn đi thực tế các mô hình triển khai thành công.
 3. Đào tạo những người dùng chính, cán bộ nghiệp vụ mấu chốt nắm vững qui trình chuẩn đã có của hệ thống phần mềm ERP tốt nhất.
 4. Từ đó bắt đầu khảo sát tìm hiểu các nghiệp vụ của khách hàng.
 5. Xây dựng giải pháp và tư vấn cho khách hàng dựa trên hệ thống qui trình cho dự án ERP tốt nhất mà khách hàng đã nắm vững.
 6. Tham mưu cho khách hàng những điểm lợi, hại trong các yêu cầu đổi thay qui trình trong hệ thống ERP tốt nhất chuẩn.
Chi phí đầu tư cho một hệ thống ERP tốt nhất?

Việc đầu tư hệ thống ERP tốt nhất rất khác so với phần mềm hoạt động đơn lẻ, ước tính đầu tư cho  hệ thống ERP tốt nhất bao gồm:
 • Chi phí đầu tư phần cứng, cơ sở hạ tầng, truyền thông (như máy tính, hệ thống mạng, đường truyền, máy chủ…);
 • Chi phí bản quyền (gồm việc mua cho các máy tính, máy chủ, các phần mềm nhà cung cấp ERP tốt nhất yêu cầu, thường là hệ quản trị dữ liệu);
 • tổn phí trả cho nhà cung cấp phần mềm ERP tốt nhất .
Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phải trả một số phí như uổng tham mưu ban sơ nếu thuê tham mưu hệ thống riêng, hoài đào tạo nảy khi có sự đổi thay nhân sự trong quá trình triển khai, uổng phát sinh thêm trong quá trình vận hành, uổng bảo trì & nâng cấp ERP.

ERP: Chọn giải pháp “nội” hay “ngoại”?

Phần mềm EPR tốt nhất ngoại nhập có nhiều qui trình đầy đủ và chi tiết, có các qui trình riêng cho từng ngành nghề, theo chuẩn quốc tế, sự ổn định cao, người sử dụng hoàn toàn tuân và thực hiện công việc theo qui trình đã có trên hệ thống. Như vậy, phần mềm ERP tốt nhất ngoại ăn khớp cho các doanh nghiệp lớn, qui trình ổn định, một hệ thống quản lý áp đặt được công việc cho cán bộ thực hành.

Phần mềm ERP tốt nhất ngoại tuy hoạt động theo chuẩn mực quốc tế nhưng khi áp dụng vào trong từng nước có thể lại không phù hợp. Cụ thể, để vận dụng vào Việt Nam, module kế toán được coi là xương sống của ERP không thể ứng dụng được theo chuẩn mực, chế độ, các qui định kế toán của Việt Nam. Như vậy công tác này sẽ phải thực hiện theo kiểu thủ công hoặc mua một phần mềm kế toán thực hành theo đúng qui định. Do đó, sẽ mất đi tính vẹn toàn, hoàn chỉnh của hệ thống ERP tốt nhất.

Tuy không đầy đủ qui trình như phần mềm ERP tốt nhất ngoại,  phần mềm ERP tốt nhất nội có ưu điểm đó là nắm rõ các nghiệp vụ, nhu cầu các doanh nghiệp trong nước, tuân đúng qui định, chuẩn mực tài chính trong nước. Phát triển theo hướng lập trình cho từng lĩnh vực riêng cho các doanh nghiệp trong nước, tạo ra sản phẩm có thể may đo thêm những tùy biến theo yêu cầu của doanh nghiệp. Với cách linh hoạt này tạo cho doanh nghiệp khả năng áp dụng cao hơn, trên cơ sở vẫn kế thừa qui trình quản lý hay mà doanh nghiệp đang ứng dụng và qui trình quản lý hiện có trên hệ thống phần mềm ERP tốt nhất nội.

Xét về mặt giá cả, phần mềm ERP tốt nhất ngoại có giá cao hơn nhiều lần so với phần mềm ERP tốt nhất nội. Các phần mềm ERP tốt nhất nội có giá mềm dẻo và linh hoạt hơn trong việc đưa ra các gói sản phẩm và việc thực hành khai triển theo từng module.

Xem thêm:
Đọc thêm..

Tại thành Xá Vệ, nơi có Tịnh xá Kỳ Hoàn nổi tiếng với Ðức Thế Tôn và chúng Tỳ Kheo Tăng thường trú ngụ.

Ngày ngày ánh thái dương chiếu trên những tấm cà sa vàng rực của các vị Tỳ kheo Tăng đi khất thực khắp các nẻo đường, tạo nên cảnh tượng hiền hòa tươi mát đến mọi thôn xóm, mọi gia đình, như đám mưa lành rưới khắp cỏ cây.

Tuy vậy, rải rác cũng có những gia đình thiếu thiện duyên, phước báo, nên hạt mưa pháp chưa thấm đến được, chẳng hạn, gia đình một phú hộ ở cuối thành. Ông chủ nhà này thừa hưởng một gia tài giàu có của tổ tiên để lại, đồng thời cũng thừa hưởng luôn cả cái tánh keo kiệt, hung dữ di truyền. Ông và vợ con ông đã quen nếp sống đó, nên tưởng là đương nhiên chẳng có gì trái đạo.

Vì vậy, không ai dám khuyên hóa hay bày vẽ điều hay lẽ phải gì được nếu có thì ông cũng gạt phăng đi hết. Trong nhà ít khi đầm ấm, chồng không cãi với vợ, thì cha cũng gây gỗ, mắng nhiếc con. Những câu nói thô tục, trái tai thường xuyên thốt ra, vì vậy mà bà con xóm giềng đã tránh xa không ai thèm đặt bước tới nhà, ngoại trừ mấy người bạn bè cùng tính nết và mấy thầy Tỳ kheo đi khất thực. Theo phép bình đẳng thứ lớp khất thực, thầy Tỳ kheo không lựa chọn nhà sang hèn giàu nghèo.

Trên bước đường đi cứ hết nhà này đến nhà khác. Tới trước nhà nào cũng đứng lại năm ba phút im lặng chúc phúc cho nhà đó, rồi lui gót đi sang nhà khác, dù nhận được gì hay không cũng vậy. Khi đến trước nhà ông phú hộ, thầy Tỳ kheo cũng dừng lại ít phút, nhưng thay vì nhận được phẩm vật cúng dường như các nhà kia, thì ở đây các Thầy chỉ nhận toàn những lời nguyền rủa, xua đuổi.

Ngày nào cũng như ngày nào, hễ thấy bóng mấy thầy Tỳ kheo dừng bước trước nhà, thì vợ chồng ra mắng nhiếc xua đuổi.

Thấy vậy, có thầy Tỳ kheo đề nghị chớ đến khất thực nơi nhà ấy nữa. Nhưng thầy khác lại khuyên nên thực hành lời Phật dạy, thầy dẫn ra một đoạn kinh cho các Tỳ kheo nghe về hạnh khất thực: “Nầy các Tỳ kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Như lời nguyền rủa trong đời, khi người đời nói: “Các ngươi, kẻ khất thực với bình bát trên tay, các ngươi đi chỗ này đến chỗ kia”.

Nhưng đây là nghề sinh sống mà các thiện gia nam tử chấp nhận, những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì không có nguồn sinh sống như với ý nghĩ: Ta bị chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ, nên ta tìm con đường tu hành giải thoát và hóa độ chúng sanh.

Thế là các Tỳ kheo vẫn tiếp tục đi khất thực không bỏ qua nhà đó.

Một hôm, thầy Tỳ kheo vừa đến cửa, thì bà phú hộ cũng vừa đi ra, bà vụt miệng nói một câu nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần trước:

  “Thưa ông, ông hãy đi nơi khác để xin, ở đây tôi không sẵn lòng cho ông đâu, xin đừng đứng lâu mất thì giờ của ông đó”.

Nhưng thầy Tỳ kheo vẫn thản nhiên đứng đủ vài phút rồi tiếp tục đi. Giữa đường chợt gặp ông phú hộ đi ngược chiều trở về nhà. Thấy thầy Tỳ kheo quá quen thuộc ngày nào cũng vào xin nơi nhà mình, ông chận lại hỏi:

  Này, ông mới vào xin nhà tôi ra phải không? Thầy Tỳ kheo trả lời:
 Phải!

  Có cho chi không?

  Có cho.

Vừa nghe hai tiếng “có cho” ông nổi cơn lôi đình chạy tốc về nhà hỏi vợ:

  Bà kia, ai bảo bà mang đồ cho Sa môn?

Bà vợ nghe chồng hạch sách đột ngột lấy làm dửng dưng:

  Ai nói ông đấy?

  Ông Sa môn hồi nãy chứ ai!

  Ồ, tôi nào có cho ông ấy thứ chi đâu!

  Không cho sao ông ấy nói có cho?

  Nếu không tin ông chạy theo mà tra soát.

Ông phú hộ lại đuổi theo vị Tỳ kheo đang đi trong dáng khoan thai đếm từng bước, đến nơi ông chẳng nói chẳng rằng liền giựt lấy bình bát thầy Tỳ kheo ra xem, nhưng chẳng thấy chi cả, ông liền ném bình bát xuống đất và mắng:

  Tu hành mà nói dối! Ai cho gì đâu mà nói có cho? Thầy Tỳ kheo ôn tồn đáp:
 “Ông hãy bình tĩnh, tôi sẽ nói ông nghe: bao nhiêu lần đến khất thực nhà ông chúng tôi đều được nhận toàn những lời nguyền rủa thô tục, nhưng sáng nay tôi vừa đến trước ngõ thì bà chủ nhà đã cho tôi một câu nói nhẹ nhàng rằng: “Thưa ông, ông hãy đi nơi khác để xin, ở đây tôi không sẵn lòng cho ông đâu, xin đừng đứng lâu mất thì giờ của ông đó”. Và tôi đã nhận lời nói đó như một phẩm vật đặc biệt. Nghe vị Tỳ kheo nhã nhặn trình bày, ông phú hộ thẹ thẹ cúi xuống lượm bình bát đặt lại trên tay Tỳ kheo rồi lẳng lặng trở về, trong lòng suy nghĩ miên man. Ðến nhà ông gọi vợ:

  Này bà, từ trước tới nay, nhà ta có cho những gì các vị Sa môn không?

  Ông chẳng nhớ sao, các ông đến là mình mắng nhiếc, xua đuổi đi chứ có cho vật gì.

  Thôi, kể từ đây tôi đề nghị với bà rằng, mình đã không cho đồ đạc của cải thì thôi, cũng đừng dùng lời lẽ chua cay mà mắng nhiếc các vị Sa môn ấy nữa. Họ có tội tình gì mà phải nghe lấy những điều sỉ nhục mạt sát của mình. Họ cũng đâu bắt buộc mình cho cơm áo họ đâu, họ chỉ làm công việc của một kẻ tu hành, của một người khất sĩ xin ăn, làm ruộng phước cho bao nhiêu người gieo trồng căn lành, giống tốt, ai có gieo giống thì họ được gặt quả, còn mình, mình không làm thì thôi cớ sao lại mạ nhục họ. Bà thấy không mình phi lý đấy chứ.

Nghe chồng nói một thôi dài, bà vợ im lặng suy nghĩ.

Kể từ khi gặp vị Tỳ kheo hôm nọ, đời sống gia đình ông phú hộ, người ta không còn nghe những lời to tiếng, những trận cãi vợ con, đánh đập tôi tớ, một đời sống thuận hòa trên dưới nhường nhau đã tạo ra một không khí đầm ấm hạnh phúc.

Và cũng kể từ đây, gia đình ông biết ăn ở đối xử với mọi người chung quanh. Nhờ vậy, bà con láng giềng thường hay lui tới bắt mặt làm quen, mối tình lân cận càng thêm thắm thiết.

Một cách cho

Tại thành Xá Vệ, nơi có Tịnh xá Kỳ Hoàn nổi tiếng với Ðức Thế Tôn và chúng Tỳ Kheo Tăng thường trú ngụ.

Ngày ngày ánh thái dương chiếu trên những tấm cà sa vàng rực của các vị Tỳ kheo Tăng đi khất thực khắp các nẻo đường, tạo nên cảnh tượng hiền hòa tươi mát đến mọi thôn xóm, mọi gia đình, như đám mưa lành rưới khắp cỏ cây.

Tuy vậy, rải rác cũng có những gia đình thiếu thiện duyên, phước báo, nên hạt mưa pháp chưa thấm đến được, chẳng hạn, gia đình một phú hộ ở cuối thành. Ông chủ nhà này thừa hưởng một gia tài giàu có của tổ tiên để lại, đồng thời cũng thừa hưởng luôn cả cái tánh keo kiệt, hung dữ di truyền. Ông và vợ con ông đã quen nếp sống đó, nên tưởng là đương nhiên chẳng có gì trái đạo.

Vì vậy, không ai dám khuyên hóa hay bày vẽ điều hay lẽ phải gì được nếu có thì ông cũng gạt phăng đi hết. Trong nhà ít khi đầm ấm, chồng không cãi với vợ, thì cha cũng gây gỗ, mắng nhiếc con. Những câu nói thô tục, trái tai thường xuyên thốt ra, vì vậy mà bà con xóm giềng đã tránh xa không ai thèm đặt bước tới nhà, ngoại trừ mấy người bạn bè cùng tính nết và mấy thầy Tỳ kheo đi khất thực. Theo phép bình đẳng thứ lớp khất thực, thầy Tỳ kheo không lựa chọn nhà sang hèn giàu nghèo.

Trên bước đường đi cứ hết nhà này đến nhà khác. Tới trước nhà nào cũng đứng lại năm ba phút im lặng chúc phúc cho nhà đó, rồi lui gót đi sang nhà khác, dù nhận được gì hay không cũng vậy. Khi đến trước nhà ông phú hộ, thầy Tỳ kheo cũng dừng lại ít phút, nhưng thay vì nhận được phẩm vật cúng dường như các nhà kia, thì ở đây các Thầy chỉ nhận toàn những lời nguyền rủa, xua đuổi.

Ngày nào cũng như ngày nào, hễ thấy bóng mấy thầy Tỳ kheo dừng bước trước nhà, thì vợ chồng ra mắng nhiếc xua đuổi.

Thấy vậy, có thầy Tỳ kheo đề nghị chớ đến khất thực nơi nhà ấy nữa. Nhưng thầy khác lại khuyên nên thực hành lời Phật dạy, thầy dẫn ra một đoạn kinh cho các Tỳ kheo nghe về hạnh khất thực: “Nầy các Tỳ kheo, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề khất thực. Như lời nguyền rủa trong đời, khi người đời nói: “Các ngươi, kẻ khất thực với bình bát trên tay, các ngươi đi chỗ này đến chỗ kia”.

Nhưng đây là nghề sinh sống mà các thiện gia nam tử chấp nhận, những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, cũng không phải vì không có nguồn sinh sống như với ý nghĩ: Ta bị chìm đắm trong sanh già chết sầu bi khổ ưu não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị đoanh vây bởi đau khổ, nên ta tìm con đường tu hành giải thoát và hóa độ chúng sanh.

Thế là các Tỳ kheo vẫn tiếp tục đi khất thực không bỏ qua nhà đó.

Một hôm, thầy Tỳ kheo vừa đến cửa, thì bà phú hộ cũng vừa đi ra, bà vụt miệng nói một câu nhẹ nhàng hơn bao nhiêu lần trước:

  “Thưa ông, ông hãy đi nơi khác để xin, ở đây tôi không sẵn lòng cho ông đâu, xin đừng đứng lâu mất thì giờ của ông đó”.

Nhưng thầy Tỳ kheo vẫn thản nhiên đứng đủ vài phút rồi tiếp tục đi. Giữa đường chợt gặp ông phú hộ đi ngược chiều trở về nhà. Thấy thầy Tỳ kheo quá quen thuộc ngày nào cũng vào xin nơi nhà mình, ông chận lại hỏi:

  Này, ông mới vào xin nhà tôi ra phải không? Thầy Tỳ kheo trả lời:
 Phải!

  Có cho chi không?

  Có cho.

Vừa nghe hai tiếng “có cho” ông nổi cơn lôi đình chạy tốc về nhà hỏi vợ:

  Bà kia, ai bảo bà mang đồ cho Sa môn?

Bà vợ nghe chồng hạch sách đột ngột lấy làm dửng dưng:

  Ai nói ông đấy?

  Ông Sa môn hồi nãy chứ ai!

  Ồ, tôi nào có cho ông ấy thứ chi đâu!

  Không cho sao ông ấy nói có cho?

  Nếu không tin ông chạy theo mà tra soát.

Ông phú hộ lại đuổi theo vị Tỳ kheo đang đi trong dáng khoan thai đếm từng bước, đến nơi ông chẳng nói chẳng rằng liền giựt lấy bình bát thầy Tỳ kheo ra xem, nhưng chẳng thấy chi cả, ông liền ném bình bát xuống đất và mắng:

  Tu hành mà nói dối! Ai cho gì đâu mà nói có cho? Thầy Tỳ kheo ôn tồn đáp:
 “Ông hãy bình tĩnh, tôi sẽ nói ông nghe: bao nhiêu lần đến khất thực nhà ông chúng tôi đều được nhận toàn những lời nguyền rủa thô tục, nhưng sáng nay tôi vừa đến trước ngõ thì bà chủ nhà đã cho tôi một câu nói nhẹ nhàng rằng: “Thưa ông, ông hãy đi nơi khác để xin, ở đây tôi không sẵn lòng cho ông đâu, xin đừng đứng lâu mất thì giờ của ông đó”. Và tôi đã nhận lời nói đó như một phẩm vật đặc biệt. Nghe vị Tỳ kheo nhã nhặn trình bày, ông phú hộ thẹ thẹ cúi xuống lượm bình bát đặt lại trên tay Tỳ kheo rồi lẳng lặng trở về, trong lòng suy nghĩ miên man. Ðến nhà ông gọi vợ:

  Này bà, từ trước tới nay, nhà ta có cho những gì các vị Sa môn không?

  Ông chẳng nhớ sao, các ông đến là mình mắng nhiếc, xua đuổi đi chứ có cho vật gì.

  Thôi, kể từ đây tôi đề nghị với bà rằng, mình đã không cho đồ đạc của cải thì thôi, cũng đừng dùng lời lẽ chua cay mà mắng nhiếc các vị Sa môn ấy nữa. Họ có tội tình gì mà phải nghe lấy những điều sỉ nhục mạt sát của mình. Họ cũng đâu bắt buộc mình cho cơm áo họ đâu, họ chỉ làm công việc của một kẻ tu hành, của một người khất sĩ xin ăn, làm ruộng phước cho bao nhiêu người gieo trồng căn lành, giống tốt, ai có gieo giống thì họ được gặt quả, còn mình, mình không làm thì thôi cớ sao lại mạ nhục họ. Bà thấy không mình phi lý đấy chứ.

Nghe chồng nói một thôi dài, bà vợ im lặng suy nghĩ.

Kể từ khi gặp vị Tỳ kheo hôm nọ, đời sống gia đình ông phú hộ, người ta không còn nghe những lời to tiếng, những trận cãi vợ con, đánh đập tôi tớ, một đời sống thuận hòa trên dưới nhường nhau đã tạo ra một không khí đầm ấm hạnh phúc.

Và cũng kể từ đây, gia đình ông biết ăn ở đối xử với mọi người chung quanh. Nhờ vậy, bà con láng giềng thường hay lui tới bắt mặt làm quen, mối tình lân cận càng thêm thắm thiết.

Đọc thêm..